يكي بهم بگه چيه اين قشنگه؟!!يجا تو يه وبلاگي نوشته بودن اين آقا يكي از زيباتريناي كره ست!

الا ن دقيقا چي تو چهره اين ديدن گفتن قشنگ!

انگار رودل كرده 

ديگه قشنگشون اين باشه فاتحه بقيه چهره ها خوندست.
ولي خيلي يه جوريه بيشتر شبيه دختراست تا پسر كه البته
اين تو كره يه امتياز بزرگه.
برو خجالت بكش مرد باش مثل يه مرد رفتار كن.

بگير 

يارو كلا مشكل داره .چه احساس خوشحاليم ميكنه
(فكر كنم عكس پايينيه رن و دوستش باشه )
به شدت خاك تو سرتبرچست ها : ,,,,,